Preskoči na glavno vsebino

Excel Funkcijski vodnik | ExtendOffice


Cube

Opis

Argumenti

CUBEKPIMEMBER Vrne lastnost ključnega indikatorja uspešnosti (KPI). connection, kpi_name, kpi_property, [caption]
CUBEMEMBER Vrne člana ali torko iz kocke connection, member_expression, [caption]
CUBESET Vrne izračunan nabor članov ali tulp connection, set_expression, [caption], [sort_order], [sort_by]
CUBESETCOUNT Vrne število elementov v nizu set
CUBEVALUE Vrne združeno vrednost iz kocke, filtrirano z več argumenti izraz_član connection, [member_expression1], [member_expression2], …

Baze podatkov

Opis

Argumenti

DAVERAGE Vrne povprečje, ki ustreza določenim merilom database, field, criteria
DCOUNT Prešteje celice, ki vsebujejo številke v polju zapisov v bazi podatkov, ki ustrezajo podanim kriterijem database, field, criteria
DCOUNTA Prešteje celice v polju zapisov v bazi podatkov, ki ustrezajo podanim kriterijem database, field, criteria
DGET Vrne eno samo vrednost v danem polju baze podatkov, ki ustreza kriterijem database, field, criteria
DMAX Vrne največjo vrednost, ki ustreza določenim kriterijem database, field, criteria
DMIN Vrne min, ki ustreza določenim kriterijem database, field, criteria
DPRODUCT Vrne izdelek, ki ustreza določenim merilom database, field, criteria
DSTDEV Vrne ocenjeno vrednost standardnega odklona populacije na podlagi vzorca z uporabo vrednosti iz vzorčne baze podatkov, ki ustrezajo danim merilom, ki jih določite database, field, criteria
DSTDEVP Vrne standardni odklon populacije z uporabo številk iz celotne zbirke podatkov, ki ustrezajo danim kriterijem, ki jih podate database, field, criteria
DSUM Vrne vsoto številk iz baze podatkov, ki ustrezajo danim kriterijem database, field, criteria
DVAR Oceni varianco vzorca, pridobljenega iz polja, ki se ujema z danimi pogoji database, field, criteria
DVARP Vrne varianco za celotno populacijo, pridobljeno iz polja, ki ustreza danim pogojem database, field, criteria

Datum in čas

Opis

Argumenti

DATE Ustvari datum z letom, mesecem in dnevom year, month, day
DATEDIF Vrne leta, mesece ali dneve med dvema datumoma start_date, end_date, unit
DATEVALUE Pretvori datum, shranjen v obliki besedila, v veljaven datum date_text
DAY Dobi dan kot številko (1 do 31) od datuma date
DAYS Dobi število dni med dvema datumoma start_date, end_date
DAYS360 Dobi število dni med dvema datumoma v 2-dnevnem letu start_date, end_date, [method]
EDATE Doda n mesecev za datum start_date, months
EOMONTH Pridobi zadnji dan meseca n mesecev v prihodnosti ali preteklosti start_date, months
ISOWEEKNUM Pridobi številko tedna ISO od določenega datuma date
HOUR Dobi uro kot številko (0 do 23) iz datuma in ure serial_number
MINUTE Vrne minuto kot številko (0 do 59) od časa serial_number
MONTH Dobi mesec kot celo število (od 1 do 12) od datuma serial_number
NETWORKDAYS Dobi število delovnih dni med dvema datumoma start_date, end_date, [holidays]
NETWORKDAYS.INTL Pridobi delovne dni med dvema datumoma start_date, end_date, [weekend], [holidays]
NOW Pridobi trenutni datum in čas //
SECOND Vrne sekunde kot število (0 do 59) od časa serial_number
TIME Ustvarja čas z urami, minutami in sekundami hour, minute, second
TIMEVALUE Dobi čas iz besedilnega niza time_text
TODAY Pridobi trenutni datum //
WEEKDAY Dobi dan v tednu kot število (1 do 7) od datuma serial_number, [return_type]
WEEKNUM Vrne številko tedna določenega datuma v letu serial_number, [return_type]
WORKDAY Doda delovni dan na dani začetni datum in vrne delovni dan start_date, days, [holidays]
WORKDAY.INTL Doda delovni dan na dani začetni datum in vrne delovnik, razen vikendov in praznikov po meri start_date, days, [weekend], [holidays]
YEAR Vrne leto na podlagi danega datuma v štirimestni obliki serijske številke serial_number
YEARFRAC Izračuna delno leto v decimalni obliki med danimi datumi start_date, end_date, [basis]

Inženiring

Opis

Argumenti

BESSELI Izračuna spremenjeno Besselovo funkcijo x, n
BESSELJ Vrne Besselovo funkcijo za določeno vrednost x in vrstni red x, n
BESSELK Vrne spremenjeno Besselovo funkcijo x, n
BESSELY Vrne Besselovo funkcijo x, n
BIN2DEC Pretvori binarno število v decimalno število number
BIN2HEX Pretvori binarno število v šestnajstiško število number, [places]
BIN2OCT Pretvori binarno število v osmiško število number, [places]
BITAND Vrne decimalno število, ki predstavlja bitni 'AND' dveh podanih števil number1, number2
BITLSHIFT Vrne decimalno število, premaknjeno v levo za določeno število bitov number, shift_amount
BITOR Vrne bitni 'ALI' dveh danih števil number1, number2
BITRSHIFT Vrne dano število, premaknjeno v desno za določeno število bitov number, shift_amount
BITXOR Vrne bitni 'XOR' dveh danih števil number1, number2
COMPLEX Pretvori realne in namišljene koeficiente v kompleksno število real_num, i_num, [suffix]
CONVERT Pretvori dano število iz enega merilnega sistema v drugega number, from_unit, to_unit
DEC2BIN Pretvori decimalno število v binarno število number, [places]
DEC2HEX Pretvori decimalno število v šestnajstiško število number, [places]
DEC2OCT Pretvori decimalno število v osmiško število number, [places]
DELTA Primerja dve številski vrednosti in preveri, ali sta enaki number1, number2
ERF Vrne funkcijo napake, integrirano med spodnjo_mejo in zgornjo_mejo lower_limit, [upper_limit]
ERF.PRECISE Vrne funkcijo napake, integrirano med nič (0) in mejo x
ERFC Vrne komplementarno funkcijo Error, integrirano med spodnjo mejo in neskončnostjo x
ERFC.PRECISE Vrne komplementarno funkcijo Error, integrirano med mejo in neskončnostjo x
GESTEP Preveri, ali je dano število večje ali enako dani vrednosti koraka in vrne 1, če je TRUE in 0, če je FALSE number, [step]
HEX2BIN Pretvori šestnajstiško število v binarno število number, [places]
HEX2DEC Pretvori šestnajstiško število v binarno število number
HEX2OCT Pretvori šestnajstiško število v binarno število number, [places]
IMABS Vrne absolutno vrednost kompleksnega števila inumber
IMAGINARY Vrne imaginarni koeficient danega kompleksnega števila inumber
IMARGUMENT Vrne kot, izražen v radianih danega kompleksnega števila inumber
IMCONJUGATE Vrne kompleksni konjugat danega kompleksnega števila inumber
IMCOS Vrne kosinus danega kompleksnega števila inumber
IMCOSH Vrne hiperbolični kosinus danega kompleksnega števila inumber
IMCOT Vrne kotangens danega kompleksnega števila inumber
IMCSC Vrne kosekans danega kompleksnega števila inumber
IMCSCH Vrne hiperbolični kosekans danega kompleksnega števila inumber
IMDIV Izračuna kvocient dveh danih kompleksnih števil inumber1, inumber2
IMEXP Vrne eksponent danega kompleksnega števila inumber
IMLN Vrne naravni logaritem danega kompleksnega števila inumber
IMLOG2 Vrne logaritem osnove 2 danega kompleksnega števila inumber
IMLOG10 Vrne skupni (osnova 10) logaritem danega kompleksnega števila inumber
IMPOWER Vrne kompleksno število, dvignjeno na dano moč inumber
IMPRODUCT Izračuna produkt enega ali več kompleksnih števil inumber1, [inumber2], ...
IMREAL Vrne dejanski koeficient danega kompleksnega števila inumber
IMSEC Vrne sekans kompleksnega števila inumber
IMSECH Vrne hiperbolični sekans kompleksnega števila inumber
IMSIN Vrne sinus kompleksnega števila inumber
IMSINH Vrne hiperbolični sinus kompleksnega števila inumber
IMSQRT Vrne kvadratni koren kompleksnega števila inumber
IMTAN Vrne tangent danega kompleksnega števila inumber
IMSUB Vrne razliko med dvema kompleksnima številkama inumber1, inumber2
IMSUM Izračuna vsoto dveh ali več kompleksnih števil inumber1, [inumber2], ...
OCT2BIN Pretvori osmiško število v binarno število number, [places]
OCT2DEC Pretvori osmiško število v decimalno število number
OCT2HEX Pretvori osmiško število v šestnajstiško število number, [places]

finančni

Opis

Argumenti

ACCRINT Občasno vrača obračunane obresti issue, first_interest, settlement, rate, par, frequency, [basis], [calc_method]
ACCRINTM Vrne obračunane obresti ob zapadlosti issue, settlement, rate, par, [basis]
AMORDEGRC Vrne linearno amortizacijo sredstva za vsako obračunsko obdobje z uporabo amortizacijskega koeficienta na podlagi življenjske dobe sredstev cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, [basis]
AMORLINC Vrne linearno amortizacijo sredstva za vsako obračunsko obdobje cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, [basis]
COUPDAYBS Vrne število dni med začetkom kuponskega obdobja in datumom njegove poravnave settlement, maturity, frequency, [basis]
COUPDAYS Vrne število dni v obdobju kupona, vključno z datumom poravnave settlement, maturity, frequency, [basis]
COUPDAYSNC Vrne izračunano število dni od datuma poravnave do naslednjega datuma kupona settlement, maturity, frequency, [basis]
COUPNCD Vrne naslednji datum kupona po datumu poravnave settlement, maturity, frequency, [basis]
COUPNUM Vrne število kuponov, ki jih je treba plačati med datumom poravnave in datumom zapadlosti settlement, maturity, frequency, [basis]
COUPPCD Vrne prejšnji datum kupona pred datumom poravnave settlement, maturity, frequency, [basis]
CUMIPMT Vrne kumulativne obresti, plačane za obremenitev med začetnim in končnim obdobjem rate, nper, pv, start_period, end_period, type
CUMPRINC Izračuna kumulativno glavnico, plačano za obremenitev med začetnim in končnim obdobjem rate, nper, pv, start_period, end_period, type
DB Vrne amortizacijo sredstva za določeno obdobje z uporabo metode fiksnega padajočega stanja cost, salvage, life, period, [month]
DDB Vrne amortizacijo sredstva za določeno obdobje z uporabo metode dvojnega zmanjšanja stanja ali druge posebne metode cost, salvage, life, period, [factor]
DISC Vrne diskontno stopnjo vrednostnega papirja settlement, maturity, pr, redemption, [basis]
DOLLARDE Pretvori vrednost v dolarju, izraženo v ulomnem zapisu, v decimalno fractional_dollar, fraction
DOLLARFR Pretvori vrednost v dolarju, izraženo v decimalni obliki, v ulomke decimal_dollar, fraction
DURATION Izračuna trajanje vrednostnega papirja, ki občasno plačuje obresti settlement, maturity, coupon, yld, frequency,[basis]
EFFECT Izračuna efektivno letno obrestno mero nominal_rate, npery
FV Določi prihodnjo vrednost naložbe rate, nper, pmt, pv, type
FVSCHEDULE Izračuna prihodnjo vrednost pavšalne naložbe z nastavljivimi obrestnimi merami principal, schedule
INTRATE Izračuna obrestno mero za v celoti vložen vrednostni papir settlement, maturity, investment, redemption, [basis]
IPMT Izračuna plačilo obresti za določeno obdobje za naložbo ali obremenitev rate, per, nper, pv, [fv], [type]
IRR Določa notranjo stopnjo donosa za vrsto denarnih tokov, ki se pojavljajo v rednih intervalih values, [guess]
ISPMT Izračuna plačilo obresti za dano obdobje naložbe ali posojila rate, per, nper, pv
MDURATION Ugotovi spremenjeno trajanje Macauleyja za vrednostni papir settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis]
MIRR Izračuna spremenjeno notranjo stopnjo donosa za vrsto denarnih tokov values, finance_rate, reinvest_rate
NOMINAL Izračuna nominalno letno obrestno mero effect_rate, npery
NPER Izračuna število obdobij za naložbo ali posojilo rate, pmt, pv, [fv], [type]
NPV Izračuna neto sedanjo vrednost naložbe rate, value1, [value2], ...
ODDFPRICE Vrne ceno za nominalno vrednost 100 $ z liho prvo obdobje settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, yld, redemption, frequency, [basis]
ODDFYIELD Vrne donos vrednostnega papirja z liho prvo dobo settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, pr, redemption, frequency, [basis]
ODDLPRICE Vrne ceno za nominalno vrednost 100 $ z neparnim zadnjim obdobjem settlement, maturity, last_interest, rate, yld, redemption, frequency, [basis]
ODDLYIELD Vrne donos vrednostnega papirja z neparno zadnjo dobo settlement, maturity, last_interest, rate, pr, redemption, frequency, [basis]
PDURATION Vrne zahtevano število obdobij, da naložba doseže določeno vrednost rate, pv, fv
PMT Vrne periodično plačilo, potrebno za odplačilo posojila rate, nper, pv, [fv], [type]
PPMT Vrne glavnico plačila danega posojila rate, per, nper, pv, [fv], [type]
PRICE Vrne ceno obveznice na nominalno vrednost 100 $, ki plača periodične obresti settlement, maturity, rate, yld, redemption, frequency, [basis]
PRICEDISC Vrne ceno na nominalno vrednost 100 USD diskontiranega vrednostnega papirja settlement, maturity, discount, redemption, [basis]
PRICEMAT Vrne ceno na 100 $ nominalne vrednosti vrednostnega papirja, ki plačuje obresti ob zapadlosti settlement, maturity, issue, rate, yld, [basis]
PV Vrne sedanjo vrednost posojila ali naložbe na podlagi konstantne obrestne mere rate, nper, pmt, [fv], [type]
RATE Vrne obrestno mero na obdobje rente nper, pmt, pv, [fv], [type], [guess]
RECEIVED Vrne znesek, prejet ob zapadlosti za v celoti vložen vrednostni papir settlement, maturity, investment, discount, [basis]
RRI Vrne številsko vrednost. Rezultat lahko formatirate v obliki odstotka nper, pv, fv
SLN Vrne enakomerno amortizacijo sredstva za eno obdobje cost, salvage, life
SYD Vrne vsoto letne amortizacije sredstva za dano obdobje cost, salvage, life, per
TBILLEQ Vrne donos v višini obveznice za zakladnico settlement, maturity, discount
TBILLPRICE Vrne ceno na 100 $ za zakladnico settlement, maturity, discount
TBILLYIELD Vrne donos za zakladne menice settlement, maturity, pr
VDB Izračuna amortizacijo po metodi dvojnega padajočega stanja cost, salvage, life, start_period, end_period, [factor], [no_switch]
XIRR Izračuna notranjo stopnjo donosa za nepravilne denarne tokove values, dates, [guess]
XNPV Izračuna neto sedanjo vrednost za nepravilne denarne tokove rate, values, dates
YIELD Izračuna donos vrednostnega papirja, ki plačuje periodične obresti settlement, maturity, rate, pr, redemption, frequency, [basis]
YIELDDISC Vrne letni donos za diskontirani vrednostni papir settlement, maturity, pr, redemption, [basis]
YIELDMAT Vrne letni donos vrednostnega papirja, ki plačuje obresti ob zapadlosti settlement, maturity, issue, rate, pr, [basis]

Informacije

Opis

Argumenti

CELL Vrne zahtevane informacije o določeni celici info_type, [reference]
ERROR.TYPE Vrne številko, ki ustreza določeni vrednosti napake error_val
INFO Vrne podrobnosti o trenutnem operacijskem okolju type_text
ISBLANK Vrne TRUE, če je celica prazna ali prazna, in FALSE v nasprotnem primeru value
ISERR Vrne TRUE za katero koli vrsto napake (razen #N/A) in FALSE drugače value
ISERROR Preizkusi, ali začetni podani izraz ali vrednost vrne napako Excel value
ISEVEN Preizkuša, ali je podano število (ali številski izraz) sodo number
ISFORMULA Preizkusi, ali celica vsebuje formulo reference
ISLOGICAL Preizkuša, ali podana vrednost ali izraz vrne logično vrednost (TRUE in FALSE) value
ISNA Preizkuša, ali vrednost ali izraz vrne napako Excel #N/A value
ISNONTEXT Vrne TRUE, če je podana vrednost nebesedilna value
ISNUMBER Vrne TRUE, če je podana vrednost število value
ISODD Vrne TRUE, če je podana vrednost liho število value
ISOMITTED Preveri, ali je vrednost izpuščena v funkciji LAMBDA argument
ISREF Vrne TRUE, če je podana vrednost referenca value
ISTEXT Vrne TRUE, če je podana vrednost besedilo value
N Pretvori vrednost v število value
NA Vrne vrednost napake #N/A //
SHEET Vrne indeksno številko referenčnega lista v Excelu [value]
SHEETS Vrne število listov v dani sklici [reference]
TYPE Vrne vrsto dane vrednosti value

logična

Opis

Argumenti

AND Preizkusi več pogojev, da vrne True ali False logical1, [logical2], ...
BYCOL Uporabi funkcijo LAMBDA za vsak stolpec v dani matriki in vrne rezultat na stolpec kot eno samo matriko array, lambda(column)
BYROW Uporabi funkcijo LAMBDA za vsako vrstico v dani matriki in vrne rezultat na vrstico kot eno samo matriko array, lambda(row)
FALSE Ustvari logično vrednost FALSE //
IF Testi za določeno stanje logical_test, [value_if_true], [value_if_false]
IFERROR Ujame in obravnava napake value, value_if_error
IFNA Ulovi in ​​obravnava napake #N/A value, value_if_na
IFS Preizkusi več pogojev za vrnitev prvega ujemanja logical_test1, value_if_true1, [logical_test2, value_if_true2], ...
LAMBDA Ustvari funkcije po meri, ki jih je mogoče znova uporabiti v celotnem delovnem zvezku [parameter1, parameter2, …], calculation
LET Rezultatom izračuna dodeli imena name1, name1_value, [name2/name2_value], ...,calculation
MAKEARRAY Vrne izračunano matriko na podlagi danega števila vrstic in stolpcev rows, columns, lambda(r,c,calculation)
MAP Vrne matriko, oblikovano s preslikavo vsake vrednosti v podani matriki v novo vrednost array1, [array2], ..., lambda
NOT Obrne argumente ali rezultate logical
OR Testira več pogojev z ALI logical1, [logical2], ...
REDUCE Vrne skupno vrednost v akumulatorju in reducira matriko na akumulirano vrednost [initial_value], array, lambda(accumulator, value)
SCAN Med pregledovanjem matrike vrne matriko, ki vsebuje vmesne vrednosti [initial_value], array, lambda(accumulator, value)
SWITCH Ujema se z več vrednostmi, vendar vrne prvo ujemanje expression, value1, result1, [value2, result2], ..., [default]
TRUE Ustvari logično vrednost TRUE //
XOR Izvaja izključno funkcijo ALI logical1, [logical2], ...

Iskanje in reference

Opis

Argumenti

ADDRESS Vrne referenco naslova celice po številki stolpca in številki vrstice row_num, column_num, [abs_num], [a1], [sheet_text]
AREAS Vrne število področij, ki sestavljajo sklic reference
CHOOSE Vrne vrednost s seznama argumentov vrednosti po dani indeksni številki index_num, value1, [value2], ...
CHOOSECOLS Vrne določene stolpce v matriki ali obsegu array, col_num1, [col_num2],...
CHOOSEROWS Vrne določene vrstice v matriki ali obsegu array, row_num1, [row_num2],...
COLUMN Vrne številko stolpca, v katerem se pojavi formula, ali številko stolpca dane reference reference
COLUMNS Vrne skupno število stolpcev v dani matriki ali sklicu array
DROP Vrne določene vrstice ali stolpce iz matrike na podlagi danega števila array, rows, [columns]
EXPAND Razširi ali dopolni matriko na določeno število dimenzij vrstic in stolpcev array, rows, [columns], [pad_with]
FIELDVALUE Pridobi podatke o poljih iz povezanih podatkovnih tipov, kot so podatkovni tipi Zaloge ali Geografija value, field_name
FILTER Filtrira obseg podatkov in dinamično vrne ujemajoče se rezultate array, include, [if_empty]
FORMULATEXT Vrne formulo kot besedilni niz iz dane reference reference
GETPIVOTDATA Vrne podatke na podlagi strukture vrtilne tabele data_field, pivot_table, [field1, item1], ...
HLOOKUP Išče vrednost v tabeli tako, da se ujema s prvo vrstico value, table, row_index, [range_lookup]
HSTACK Vodoravno združi več nizov v eno veliko polje array1,[array2],...
HYPERLINK Ustvari hiperpovezavo, ki vodi do določene spletne strani, referenco celice link_location, [friendly_name]
INDEX Vrne prikazano vrednost na podlagi določenega položaja iz obsega ali matrike array, row_num, [col_num], [area_num]
INDIRECT Pretvori besedilni niz v veljaven sklic ref_text, [a1]
LOOKUP Najde določeno vrednost v obsegu enega stolpca lookup_value, lookup_vector, [result_vector]
MATCH Pridobi položaj predmeta v matriki lookup_value, lookup_array, [match_type]
OFFSET Vrne referenčni odmik od začetne točke reference, rows, cols, [height], [width]
ROW Vrne številko vrstice sklica [reference]
ROWS Vrne število vrstic v sklicu ali matriki array
SORT Razvrsti vsebino obsega ali matrike v naraščajočem ali padajočem vrstnem redu array, [sort_index], [sort_order], [by_col]
SORTBY Razvrsti vsebino enega obsega ali matrike na podlagi vrednosti v ustreznem obsegu ali matriki array, by_array1, [sort_order1], [by_array2, sort_order2],...
TAKE Vrne določeno število sosednjih vrstic ali stolpcev od začetka ali konca dane matrike array, rows,[columns]
TOCOL Pretvori matriko ali obseg v en sam stolpec array, [ignore], [scan_by_column]
TOROW Pretvori matriko ali obseg v eno vrstico array, [ignore], [scan_by_column]
TRANSPOSE Zasuka orientacijo obsega ali matrike array
UNIQUE Izvleče edinstvene vrednosti iz obsega podatkov array, [by_col], [exactly_once]
VLOOKUP Išče vrednost v tabeli tako, da se ujema v prvem stolpcu in vrne vrednost iz določenega stolpca lookup_value, Table_array, col_index, [range_lookup]
VSTACK Združi več nizov navpično v eno veliko polje array1,[array2],...
WRAPROWS Pretvori eno vrstico ali stolpec v več vrstic tako, da poda število vrednosti v vsaki vrstici. avector, wrap_count, [pad_with]
WRAPCOLS Pretvori eno vrstico ali stolpec v več stolpcev tako, da poda število vrednosti v vsakem stolpcu. vector, wrap_count, [pad_with]
XMATCH Vrne relativni položaj določene vrednosti v navpičnem ali vodoravnem nizu ali obsegu lookup_value, lookup_array, [match_mode], [search_mode]

Matematika in trigonometrija

Opis

Argumenti

ABS Vrne absolutno vrednost števila number
ACOS Vrne arkosinus (inverzni kosinus) števila number
ACOSH Vrne inverzni hiperbolični kosinus števila number
ACOT Vrne arkotangens (inverzni kotangens) števila number
ACOTH Vrne inverzni hiperbolični kotangens števila number
AGGREGATE Vrne na podlagi določene uporabljene funkcije function_num, options, ref1, [ref2]
ARABIC Vrne arabsko številko z dano rimsko številko text
ASIN Vrne kot trikotnika v radianih number
ASINH Vrne inverzni hiperbolični sinus števila number
ATAN Vrne arktangens (inverzni tangens) števila number
ATAN2 Vrne arktangens (inverzni tangens) podanih koordinat x in y x_num, y_num
ATANH Vrne inverzni hiperbolični tangent števila number
BASE Vrne besedilno predstavitev pretvorjenega števila na drugo osnovo number, radix, [min_length]
CEILING Število zaokroži na najbližji večkratnik number, multiple
CEILING.MATH Zaokroži število navzgor na najbližji večkratnik ali najbližje celo število number, [significance], [mode]
CEILING.PRECISE Vrne število, ki je zaokroženo navzgor na najbližje celo število ali na najbližji večkratnik določenega pomena number, [significance]
COMBIN Vrne število kombinacij za dano število elementov number, number_chosen
COMBINA Vrne število kombinacij za določeno število predmetov z dovoljenimi ponovitvami number, number_chosen
COS Vrne kosinus kota, podanega v radianih number
COSH Vrne hiperbolični kosinus danega števila number
COT Izračunajte kotangens kota v radianih number
COTH Vrne hiperbolični kotangens hiperboličnega kota v radianih number
CSC Vrne kosekans kota, navedenega v radianih array, number
CSCH Vrne hiperbolični kosekans kota v radianih array, number
DECIMAL Vrne decimalno število text, radix
DEGREES Vrne kot v stopinjah angle
EVEN Zaokroži števila od nič na najbližje sodo celo število number
EXP Vrne rezultat konstante e, povišane na n-to potenco number
FACT Vrne faktorial danega števila number
FACTDOUBLE Vrne dvojni faktorial danega števila number
FLOOR Zaokroži dano število navzdol na najbližji večkratnik navedenega pomena number, significance
FLOOR.MATH Zaokroži dano število navzdol na najbližje celo število ali najbližji večkratnik navedenega pomena number, [significance], [mode]
FLOOR.PRECISE Zaokroži dano število navzdol na najbližje celo število ali najbližji večkratnik navedenega pomena number, [significance]
GCD Vrne največji skupni delilec dveh ali več celih števil number1, [number2], ...
INT Vrne celoštevilski del števila tako, da ga zaokroži navzdol na najbližje celo število number
ISO.CEILING Zaokroži najbližje celo število ali najbližji večkratnik pomena number, [significance]
LCM Vrne najmanjši skupni večkratnik celih števil number1, [number2], ...
LN Vrne naravni logaritem danega števila number
LOG Vrne logaritem števila z uporabo podane osnove number, [base]
LOG10 Vrne logaritem osnove 10 danega števila number
MDETERM Vrne matrični determinant matrike array
MINVERSE Vrne inverzno matriko dane matrike array
MMULT Vrne matrične produkte dveh nizov array1, array2
MOD Vrne preostanek po delitvi number, divisor
MROUND Vrne število, zaokroženo na najbližji podani večkratnik number, multiple
MULTINOMIAL Vrne razmerje faktoriala vsote podanih vrednosti in zmnožka faktorialov teh vrednosti number1, [number2], ...
MUNIT Vrne matriko enote za določeno dimenzijo dimension
NEGBINOM.DIST Vrne vrne negativno binomsko porazdelitev number_f, number_s, probability_s, cumulative
ODD Zaokroži število navzgor na najbližje liho celo število number
PI Vrne številko 3.14159265358979 matematične konstante, imenovane pi //
POWER Vrne rezultat števila, dvignjenega na dano moč number, power
PRODUCT Izračuna produkt vrednosti celice, podanih kot argumente number1, [number2], ...
QUOTIENT Vrne samo celo število deljenja numerator, denominator
RADIANS Pretvori stopinje v radiane angle
RAND Vrne naključno realno število med 0 in 1 //
RANDBETWEEN Vrne naključno celo število med dvema danima številkama bottom, top
ROMAN Pretvori arabsko številko v rimsko številko kot besedilo number, [form]
ROUND Zaokroži število na določeno število števk number, num_digits
ROUNDDOWN Zaokroži število navzgor (proti nič) na določeno število števk number, num_digits
ROUNDUP Zaokroži število navzgor (od nič) na določeno število števk number, num_digits
SEC Vrne sekans kota v radianih number
SECH Vrne hiperbolični sekans kota v radianih number
SERIESSUM Vrne vsoto potenčne vrste x, n, m, coefficients
SIGN Vrne predznak števila number
SIN Vrne sinus kota v radianih number
SINH Vrne hiperbolični sinus števila number
SQRT Vrne kvadratni koren iz števila number
SQRTPI Vrne kvadratni koren podanega števila, pomnoženega s pi number
SUBTOTAL Vrne vmesni seštevek na seznamu ali zbirki podatkov function_num, ref1, [ref2], ...
SUM Vrne vsoto številk number1, [number2], …
SUMIF Vrne seštevek za seznam številk na podlagi določenih meril range, criteria, sum_range
SUMIFS Vrne seštevek za seznam številk, ki izpolnjujejo vse posebne kriterije sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...
SUMPRODUCT Vrne rezultat pomnoženih in seštetih nizov array1, [array2], ...
SUMSQ Vrne vsoto kvadratov vrednosti number1, [number2], …
SUMX2MY2 Vrne vsoto razlike kvadratov ustreznih vrednosti v dveh danih nizih array_x, array_y
SUMX2PY2 Vrne vsoto kvadratov ustreznih vrednosti v dveh danih nizih array_x, array_y
SUMXMY2 Vrne vsoto kvadratov razlik ustreznih vrednosti v dveh danih nizih array_x, array_y
TAN Vrne tangentno vrednost kota number
TANH Vrne hiperbolični tangens podanega števila. number
TRUNC Vrne okrnjeno število glede na dano natančnost number, num_digits

Statistični

Opis

Argumenti

AVEDEV Vrne povprečje absolutnih odstopanj podanih številk od njihove srednje vrednosti number1, [number2], ...
AVERAGE Vrne povprečje (aritmetično sredino) danih števil number1, [number2], ...
AVERAGEA Vrne povprečje (aritmetično sredino) podanih vrednosti value1, [value2], ...
AVERAGEIF Vrne povprečje (aritmetično sredino) številk v obsegu, ki izpolnjujejo dane kriterije range, criteria, [average_range]
AVERAGEIFS Vrne povprečje (aritmetično sredino) številk v obsegu, ki izpolnjujejo eno ali več predloženih meril average_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...
BETA.DIST Vrne porazdelitev beta, ki se običajno uporablja za preučevanje odstotne variacije nečesa med vzorci. x, alpha, beta, cumulative, [A], [B]
BETA.INV Vrne inverzno vrednost kumulativne funkcije gostote verjetnosti beta za podano porazdelitev beta probability, alpha, beta, [A], [B]
BETADIST R vrne kumulativno funkcijo gostote verjetnosti beta x, alpha, beta, [A], [B]
BETAINV R vrne inverzno funkcijo kumulativne beta gostote verjetnosti probability, alpha, beta, [A], [B]
BINOM.DIST Vrne verjetnost binomske porazdelitve posameznega izraza number_s, trials, probability_s, cumulative
BINOMDIST Vrne verjetnost binomske porazdelitve posameznega izraza number_s, trials, probability_s, cumulative
BINOM.DIST.RANGE Vrne verjetnost binomske porazdelitve za število uspehov iz določenega števila poskusov, ki spadajo v določen obseg trials, probability_s, number_s, [number_s2]
BINOM.INV Vrne najmanjšo vrednost, za katero je kumulativna binomska porazdelitev večja ali enaka kriteriju trials, probability_s, alpha
CRITBINOM Vrne najmanjšo vrednost, za katero je kumulativna binomska porazdelitev večja ali enaka kriteriju trials, probability_s, alpha
CHISQ.DIST Vrne levorepo verjetnost porazdelitve hi-kvadrat x, deg_freedom, cumulative
CHISQ.DIST.RT Vrne desnorepo verjetnost porazdelitve hi-kvadrat x, deg_freedom
CHISQ.INV Vrne inverzno vrednost levorepe verjetnosti porazdelitve hi-kvadrat probability, deg_freedom
CHISQ.INV.RT Vrne obratno vrednost desnorepe verjetnosti porazdelitve hi-kvadrat probability, deg_freedom
CHISQ.TEST Vrne porazdelitev hi-kvadrat dveh podanih nizov podatkov actual_range, expected_range
CONFIDENCE.NORM Uporablja normalno porazdelitev za izračun intervala zaupanja za srednjo populacijo alpha, standard_dev, size
CONFIDENCE.T Uporabi študentovo porazdelitev za izračun intervala zaupanja za srednjo populacijo alpha, standard_dev, size
CORREL Vrne korelacijski koeficient dveh obsegov celic array1, array2
COUNT Vrne število celic, ki vsebujejo številke value1, [value2]
COUNTA Vrne število celic brez praznih celic value1, [value2]
COUNTBLANK Vrne število praznih celic range
COUNTIF Vrne število celic, ki ustrezajo kriteriju range, criteria
COUNTIFS Vrne število celic, ki izpolnjujejo več meril criteria_range1, criteria1, [criteria_range2], [criteria2], ...
COVARIANCE.P Vrne varianco populacije dveh nizov podatkov array1, array2
COVARIANCE.S Vrne vzorčno varianco dveh nizov podatkov array1, array2
COVAR Vrne varianco dveh nizov podatkov array1, array2
DEVSQ Vrne vsoto kvadratov odstopanj od srednje vrednosti vzorca number1, [number2], ...
EXPON.DIST Vrne eksponentno porazdelitev na podlagi dane vrednosti x in parametra porazdelitve array1, arry2, cumulative
EXPONDIST Vrne eksponentno porazdelitev na podlagi dane vrednosti x in parametra porazdelitve array1, arry2, cumulative 
F.DIST Vrne verjetnostno porazdelitev F. x, deg_freedom1, deg_freedom2, cumulative
FDIST Vrne (desnorepo) verjetnostno porazdelitev F x, deg_freedom1, deg_freedom2 
F.DIST.RT Izračuna (desnorepo) verjetnostno porazdelitev F x, deg_freedom1, deg_freedom2 
F.INV Vrne inverzno F porazdelitev verjetnosti probability, deg_freedom1, deg_freedom2 
FINV Vrne inverzno (desnorepo) porazdelitev verjetnosti F probability, deg_freedom1, deg_freedom2 
FISHER Vrne Fisherjevo transformacijo podane vrednosti (x) x
FISHERINV Vrne obratno Fisherjevo transformacijo podane vrednosti (y) y
F.INV.RT Izračuna inverzno (desnorepo) porazdelitev verjetnosti F probability, deg_freedom1, deg_freedom2 
FORECAST Napove vrednost z linearnim trendom x, known_y's, known_x's
FORECAST.ETS Napoveduje vrednost s sezonskim trendom target_date, values, timeline, [seasonality], [data_completion], [aggregation]
FORECAST.ETS.CONFINT Izračuna interval zaupanja za vrednost napovedi na določen ciljni datum target_date, values, timeline, [confidence_level], [seasonality], [data_completion], [aggregation]
FORECAST.ETS.SEASONALITY Vrne dolžino sezonskega vzorca na podlagi obstoječih vrednosti in časovnice values, timeline, [data_completion], [aggregation]
FORECAST.ETS.STAT Vrne določeno statistično vrednost kot rezultat napovedovanja časovne vrste values, timeline, statistic_type, [seasonality], [data_completion], [aggregation]
FORECAST.LINEAR Napove vrednost z linearnim trendom x, known_y's, known_x's
FREQUENCY Vrne porazdelitev frekvence data_array, bins_array
F.TEST Vrne rezultat F-testa za dve podani matriki ali obsegu array1, array2
FTEST Vrne rezultat F-testa za dve podani matriki ali obsegu array1, array2
GAMMA Vrne vrednost funkcije gama za podano število x
GAMMA.DIST Vrne porazdelitev gama x, alpha, beta, cumulative
GAMMADIST Vrne porazdelitev gama x, alpha, beta, cumulative
GAMMA.INV Vrne obratno kumulativno porazdelitev gama probability, alpha, beta
GAMMAINV Vrne obratno kumulativno porazdelitev gama probability, alpha, beta
GAMMALN Vrne naravni logaritem funkcije gama, Γ(n) x
GAMMALN.PRECISE Vrne naravni logaritem funkcije gama, Γ(n) x
GAUSS Izračuna verjetnost, da se član standardne normalne populacije znajde med povprečjem in z standardnim odklonom od povprečja z
GEOMEAN Vrne geometrijsko sredino obsega pozitivnih števil number1, [number2], ...
GROWTH Vrne predvideno eksponentno RAST na podlagi danega nabora podatkov known_y’s, [known_x’s], [new_x’s], [const]
HARMEAN Vrne harmonično povprečje obsega pozitivnih števil number1, [number2], ...
HYPGEOM.DIST Vrne vrednost hipergeometrične porazdelitve sample_s, number_sample, population_s, number_pop, cumulative
HYPGEOMDIST Vrne vrednost hipergeometrične porazdelitve sample_s, number_sample, population_s, number_pop
INTERCEPT Izračuna točko, na kateri bo linearna regresijska črta presekala os y z uporabo danih vrednosti x in y known_ys, known_xs
KURT Vrne kurtozo podanega nabora podatkov number1, [number2], ...
LARGE Vrne k-to največje število v matriki array, k
LINEST Vrne statistiko za najboljšo ravno črto, ki temelji na dobavljenem nizu vrednosti x in vrednosti y z uporabo metode »najmanjših kvadratov« known_ys, known_xs, [const], [stats]
LOGEST Vrne eksponentno krivuljo, ki se najbolje prilega podanemu nizu vrednosti y in x, in vrne niz vrednosti, ki opisujejo krivuljo known_y’s, [known_x’s], [const], [stats]
LOGNORM.DIST Izračuna lognormalno porazdelitev za dano vrednost x x, mean, standard_dev, cumulative
LOGNORMDIST Izračuna lognormalno porazdelitev za dano vrednost x x, mean, standard_dev
LOGNORM.INV Vrne inverzno lognormalno porazdelitev za dano vrednost x probability, mean, standard_dev
LOGINV Vrne inverzno lognormalno porazdelitev za dano vrednost x probability, mean, standard_dev
MAX Vrne največjo vrednost v podanem nizu vrednosti, prezre logične vrednosti number1, [number2], ...
MAXA Vrne največjo vrednost v podanem nizu vrednosti value1, [value2], ...
MAXIFS Vrne največjo vrednost obsega vrednosti, ki je podal niz meril max_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...
MEDIAN Vrne srednjo številko podanih številk number1, [number2], ...
MIN Vrne najmanjše število iz predloženih podatkov number1, [number2], ...
MINA Vrne najmanjšo številsko vrednost iz niza podanih vrednosti value1, [value2], ...
MINIFS Vrne najmanjšo številsko vrednost v obsegu, ki izpolnjuje enega ali več podanih kriterijev min_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...
MODE Vrne najpogosteje pojavljajoče se število v nizu številk number1, [number2], ...
MODE.MULT Vrne navpični niz najpogosteje pojavljajočih se številk v nizu številk number1, [number2], ...
MODE.SNGL Vrne najpogosteje pojavljajoče se število v nizu številk number1, [number2], ...
NORM.DIST Vrne normalno kumulativno funkcijo porazdelitve ali funkcijo gostote verjetnosti x, mean, standard_dev, cumulative
NORMDIST Vrne normalno kumulativno funkcijo porazdelitve ali funkcijo gostote verjetnosti x, mean, standard_dev, cumulative
NORM.INV Vrne obratno od normalne kumulativne porazdelitve probability, mean, standard_dev
NORMINV Vrne obratno od normalne kumulativne porazdelitve probability, mean, standard_dev
NORM.S.DIST Vrne standardno normalno kumulativno funkcijo porazdelitve ali funkcijo gostote verjetnosti z, cumulative
NORMSDIST Vrne standardno normalno kumulativno funkcijo porazdelitve z
NORM.S.INV Vrne obratno od standardne normalne kumulativne porazdelitve probability
NORMSINV Vrne obratno od standardne normalne kumulativne porazdelitve probability
PEARSON Vrne Pearsonov korelacijski koeficient produkt-moment array1, array2
PERCENTILE Vrne k-ti percentil, k je od 0 do 1 vključno array, k
PERCENTILE.EXC Vrne k-ti percentil, k je od 0 do 1 brez upoštevanja array, k
PERCENTILE.INC Vrne k-ti percentil, k je od 0 do 1 vključno array, k
PERCENTRANK Vrne rang vrednosti v naboru podatkov kot odstotek nabora podatkov array, x, [significance]
PERCENTRANK.EXC Vrne rang vrednosti v naboru podatkov kot odstotek (izključuje 0 in 1) nabora podatkov array, x, [significance]
PERCENTRANK.INC Vrne rang vrednosti v naboru podatkov kot odstotek (vključuje 0 in 1) nabora podatkov array, x, [significance]
PERMUT Vrne število permutacij danega števila predmetov iz nabora predmetov (ne dovoli ponovitev) number, number_chosen
PERMUTATIONA Vrne število permutacij danega števila predmetov iz nabora predmetov (omogoča ponovitve) number, number_chosen
PHI Vrne vrednost porazdelitve gostote za standardno normalno porazdelitev za dano število x
POISSON Vrne Poissonovo porazdelitev, ki se uporablja za napovedovanje števila dogodkov, ki se zgodijo v določenem času x, mean, cumulative
POISSON.DIST Vrne Poissonovo porazdelitev, ki se uporablja za napovedovanje števila dogodkov, ki se zgodijo v določenem času x, mean, cumulative
PROB Vrne verjetnost, da so vrednosti v razponu med dvema mejama x_range, prob_range, [lower_limit], [uppeer_limit]
QUARTILE Vrne kvartil za nabor podatkov array, quart
QUARTILE.EXC Vrne kvartil za nabor podatkov, ki temelji na razponu odstotkov od 0 do 1 array, quart
QUARTILE.INC Vrne kvartil za nabor podatkov na podlagi odstotka od 0 do vključno 1 array, quart
RANDARRAY Vrne niz naključnih števil [rows], [columns], [min], [max], [integer]
RANK Vrne rang števila proti številkam na istem seznamu number, ref, [order]
RANK.AVG Vrne rang števila proti številkam na istem seznamu number, ref, [order]
RANK.EQ Vrne rang števila proti številkam na istem seznamu number, ref, [order]
RSQ Vrne kvadrat Pearsonovega korelacijskega koeficienta produkt-moment known_ys, known_xs
SEQUENCE Omogoča ustvarjanje seznama zaporednih številk v matriki rows, [columns], [start], [step]
SKEW Vrne poševnost distribucije niza vrednosti number1, [number2], ...
SKEW.P Vrne poševnost distribucije podatkov, ki predstavlja celotno populacijo number1, [number2], ...
SLOPE Vrne naklon regresijske črte na podlagi podanih vrednosti y in vrednosti x known_y's, known_x's
SMALL Vrne k-to najmanjšo vrednost iz niza številskih vrednosti array, k
STANDARDIZE Vrne normalizirano vrednost (z-rezultat) iz distribucije, ki temelji na povprečju in standardnem odklonu nabora podatkov x, mean, standard_dev
STDEV Vrne standardni odklon na podlagi danega vzorca podatkov number1, [number2], ...
STDEV.P Vrne standardni odklon na podlagi celotne populacije value1, [value2], ...
STDEV.S Vrne standardni odklon na podlagi danega vzorca podatkov number1, [number2], ...
STDEVA Vrne standardni odklon na podlagi vzorca populacije number1, [number2], ...
STDEVP Vrne standardni odklon na podlagi celotne populacije value1, [value2}, ...
STDEVPA Izračuna standardni odklon na podlagi dane celotne populacije value1, [value2], ...
STEYX Vrne standardno napako predvidene vrednosti y za vsak x v linearni regresiji known_ys, known_xs
T.DIST Vrne Studentovo levorepo t-porazdelitev x, deg_freedom, cumulative
T.DIST.2T Vrne Studentovo dvostransko t-porazdelitev x, deg_freedom
T.DIST.RT Vrne Studentovo desnorepo t-porazdelitev x, deg_freedom
TDIST Vrne Studentovo t-porazdelitev x, deg_freedom, tails
T.INV Vrne obratno vrednost Studentove levorepe t-porazdelitve probability, deg_freedom
TINV Vrne dvorepo obratno vrednost Studentove t-porazdelitve probability, deg_freedom
T.INV.2T Vrne obratno vrednost Studentove dvostranske porazdelitve probability, deg_freedom
TREND Napove vrednosti vzdolž linearnega trenda known_y's, [known_x's], [new_x's], [const]
TRIMMEAN Vrne sredino notranjosti nabora podatkov array, percent
T.TEST Vrne verjetnost, ki je povezana s Studentovim t-testom array1, array2, tails, type
TTEST Vrne verjetnost, ki je povezana s Studentovim t-testom array1, array2, tails, type
VAR Vrne varianco na podlagi danega vzorca number1, [number2], ...
VAR.P Vrne varianco na podlagi celotne populacije number1, [number2], ...
VAR.S Vrne varianco na podlagi danega vzorca number1, [number2], ...
VARA Vrne varianco na podlagi danega vzorca value1, [value2], ...
VARP Vrne varianco na podlagi celotne populacije number1, [number2], ...
VARPA Vrne varianco na podlagi celotne populacije value1, [value2], ...
WEIBULL Vrne Weibullovo funkcijo gostote verjetnosti ali Weibullovo kumulativno porazdelitev x_range, alpha, betta, cumulative
WEIBULL.DIST Vrne Weibullovo funkcijo gostote verjetnosti ali Weibullovo kumulativno porazdelitev x_range, alpha, betta, cumulative
ZTEST Vrne enostransko P-vrednost z-testa, ki je uporaben za različne analize array, x, [sigma]
Z.TEST Vrne enostransko P-vrednost z-testa, ki je uporaben za različne analize array, x, [sigma]

Besedilo

Opis

Argumenti

ARRAYTOTEXT Pretvori matriko ali obseg v besedilni niz array, [format]
ASC Vrne kodo ASCII za prvi znak niza text
BAHTTEXT Pretvori število v tajsko besedilo s pripono »baht« (tajska valuta บาทถ้วน) number
CHAR Vrne znak, določen s številko number
CLEAN Odstrani vse nenatisljive znake iz danega besedila text
CODE Vrne številsko kodo prvega znaka v danem besedilnem nizu text
CONCAT Združuje besedila iz več stolpcev, vrstic ali obsegov skupaj text1, [text2], ...
CONCATENATE Združuje dva ali več besedilnih elementov iz več celic v eno text1, [text2], ...
DBCS Pretvori znake polovične širine (enobajtne) v znake polne širine (dvobajtne) v besedilnem nizu text
DOLLAR Pretvori številko v besedilo v oblikovanju valute number, decimals
EXACT Vrne TRUE, če sta dva primerjana niza popolnoma enaka, ali vrne FALSE text1, text2
FIND Vrne začetni položaj niza znotraj drugega find_text, within_text, [start_num]
FINDB Vrne začetni položaj niza znotraj drugega v bajtih find_text, within_text, [start_num]
FIXED Vrne število, oblikovano kot decimalke in predstavljeno kot besedilo number, [decimal_places], [no_commas]
LEFT Izvleče niz z leve strani besedilnega niza text, [num_chars]
LEFTB Izvleče določene bajte niza z leve strani besedilnega niza text, [num_bytes]
LEN Prešteje dolžino niza text
LENB Prešteje dolžino niza v bajtih text
LOWER Male črke v besedilnem nizu text
MID Vrne določene znake iz sredine besedilnega niza text, start_num, num_chars
MIDB Vrne določene bajte znakov s položaja, ki ga določite v besedilnem nizu text, start_num, num_bytes
NUMBERVALUE Vrne pravo število iz števila, ki je shranjeno kot besedilo text, [decimal_separator], [group_separator]
PHONETIC Iz besedilnega niza izvleče fonetične (furigana) znake reference
PROPER Pretvori besedilne nize v pravilne velike črke text
REPLACE Poišče in zamenja znake na podlagi dane lokacije iz besedilnega niza z novim besedilom old_text, start_num, num_chars, new_text
REPLACEB zamenja del besedilnega niza z novim besedilnim nizom glede na število bajtov, ki jih določite old_text, start_num, num_bytes, new_text
REPT Vrne ponovljeno besedilo določeno število krat text, number_times
RIGHT Izvleče besedilo z desne strani besedilnega niza text, [num_chars]
RIGHTB Izvleče določene bajte niza z desne strani besedilnega niza text, [num_bytes]
SEARCH Vrne lokacijo določenega znaka ali besedila iz danega besedilnega niza find_text, within_text, [start_num]
SEARCHB Vrne začetni položaj niza znotraj drugega v bajtih find_text, within_text, [start_num]
SUBSTITUTE Zamenja besedilo na podlagi danega besedila text, new_text, old_text, [instance_num]
T Vrne besedilo, na katerega se sklicuje vrednost value
TEXT Pretvori številko v besedilo z določeno obliko text, format_text
TEXTAFTER Izvleče in vrne besedilo, ki se pojavi za danim podnizom ali ločilom text, delimiter, [instance_num], [match_mode], [match_end], [if_not_found]
TEXTBEFORE Izvleče in vrne besedilo, ki se pojavi pred danim podnizom ali ločilom text, delimiter, [instance_num], [match_mode], [match_end], [if_not_found]
TEXTJOIN Združuje več vrednosti s posebnim ločilom delimiter, ignore_empty, text1, [text2], ...
TEXTSPLIT Razdeli besedilne nize po danem ločilu text, col_delimiter, [row_delimiter], [ignore_empty], [match_mode], [pad_with]
TRIM Odstrani dodatne presledke iz besedilnega niza text
UNICHAR Vrne znak Unicode na podlagi dane številke number
UNICODE Vrne številko na podlagi prvega znaka danega besedila text
UPPER Pretvori vse črke danega besedila v velike text
VALUE Pretvori besedilo v številko text
VALUETOTEXT Pretvori katero koli podano vrednost v besedilo value, [format]

Web

Opis

Argumenti

ENCODEURL Pretvori besedilo v niz, kodiran z URL-jem text
FILTERXML Vrne določene vrednosti iz besedila XML z uporabo danega XPath xml, xpath
WEBSERVICE Vrne podatke iz spletne storitve url